அரபி தமிழ்-5நிமி

குர்ஆன் தமிழாக்கம் ஆடியோ – Tamil Quran MP3

  1. மூன் பதிப்பகம் தமிழாக்கம்.

கிராத்துடன் – அரபி தமிழ்

குர்ஆ சூராக்களை, கருத்து முழுமைபெரும் வகையில் சுமார் ஐந்து நிமிடங்களாக பிரித்த பட்டியல் (watsapp ல் பகிர உதவலாம்)